Vilkår

Mobia AS tilbyr mobilbaserte nettsider i Norge. Fysisk eller juridisk person som aksepterer kontraktsvilkårene fra Mobia AS betegnes heretter som Kunden.

1. Kundens rettigheter og plikter

Ved inngåelse av avtale får Kunden tilgang til de produkter og tjenester som er spesifisert i denne avtalen. Kunden er selv ansvarlig for det innhold som vedrører Kunden, samt å påpeke feil og mangler. Innholdet på de mobile nettsidene kan endres av Kunden i hele avtaleperioden.

2. Mobia AS's rettigheter og plikter

Mobia AS tilbyr mobilbaserte nettsider i Norge. Mobia AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer som forbedrer produktene. Mobia AS forbeholder seg retten til å deaktivere mobile nettsider som kan virke støtende eller som ikke har relevans til Kundens virksomhet.

Mobia reserverer seg retten til å transportere denne avtalen og/eller alle kundedata til tredjeparter. Mobia gir ingen garantier i forhold til løsningens oppetid, men vil etterstrebe en oppetid på 99,9%.

Mobia AS's eventuelle ansvar/erstatningsansvar overfor Kunden følger de til enhver tid gjeldende kontraktsrettslige regler. Mobia AS fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap (konsekvenstap) som følger av feil, mangler eller forsinkelser. Et eventuelt erstatningsansvar er begrenset oppad til ordreverdien. Mobia AS kan ikke stilles ansvarlig for feil, mangler og forsinkelser som er forårsaket av forhold som ligger utenfor Mobia AS's kontroll ("Force Majeur"), slik som streik, lockout, krig og andre omstendigheter, eller politiske og offentlige bestemmelser som Mobia AS ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.

3. Inngåelse av avtale og leveranse

Avtalen anses inngått når Kunden har krysset av for at han aksepterer vilkårene i denne avtalen, og/eller har gitt aksept for avtaleinngåelse per SMS, epost eller over telefon med lydopptak.

4. Leveranse

Leveransen er gjennomført og levert når Kundens har mottatt brukernavn og passord til sine mobile nettsider på epost. Dette skjer normalt umiddelbart etter avtaleinngåelse. Dersom kunden ikke har mottatt brukernavn og passord på epost innen 24 timer fra avtaleinngåelse er det Kundens ansvar å gjøre Mobia AS oppmerksom på dette.

5. Varighet

Avtalen gjelder for periode som angitt på nettsiden eller av selger. Dersom ikke annet er avtalt gjelder avtalen for 12 måneder av gangen. Avtalen fornyes automatisk med 12 måneder etter utløp av foregående avtaleperiode.

6. Oppsigelse

Oppsigelse av avtalen må gjøres skriftlig per post eller e-post senest 30 dager før fornyelse av avtalen. Oppsigelsen anses som gyldig når Kunden har mottatt skriftlig bekreftelse fra Mobia AS per post eller e-post for mottatt oppsigelse. Ved fornyelse av avtalen vil gjeldende priser legges til grunn for videreføring av avtalen. Priser oppgis av selger og kan tilsendes per post eller e-post hvis ønskelig.

7. Betaling

Kunden betaler de til enhver tid gjeldende priser for de tjenester som Mobia AS tilbyr. Betaling skjer forskuddsvis. Mobia AS refunderer ikke bestilte produkter etter at avtale er inngått.

8. Endring

Mobia AS forbeholder seg retten til å foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner mv. Mobia AS forbeholder seg retten til fortløpende å endre vilkår i denne avtalen uten særskilt varsel. Det er Kundens plikt å holde seg oppdatert på disse vilkårene.

9. Tvister

Ved tvist mellom Kunden og Mobia AS kan forhold som regulert i denne avtale avgjøres etter norsk rett. Oslo Forliksråd, subsidiært Oslo tingrett, skal være første instans.

Oslo, 11. september 2013

Finn oss på kartet
Åpningstider
Om oss
Kontakt oss
Rørleggersentralen AS
loading